تبلیغات
دهکده زبان - گرامر زبان انگلیسی: زمان ها
چهارشنبه 4 خرداد 1390  01:03 ب.ظ

1. حال ساده Simple Present
2. حال استمراری Present Continuous
3. حال کامل (ماضی نقلی)Present Perfect
4. حال کامل استمراری(نقلی استمراری) Present perfect Continios
5. گذشته ساده Simple Past
6. گذشته استمراری Past Continios
7. گذشته کامل (ماضی بعید) Past Perfect
8. گذشته کامل استمراری(بعید استمراری)Past Perfect continios
9. آینده Future
10. آینده استمراری Future Continios
11. آینده کامل Future Perfect
12. آینده کامل استمراری Continios Future Perfect
13. آینده در گذشته Future in the Past

در زمان انگلیسی به سه طریق زمان حال ساده شناخته می شود:
الف: اگر عملی در زمان های مشخص تکرار شود فعل آن جمله زمان حال ساده است که اغلب با قیود every week , every day و ... به کار می رود.

ب: اگر یکی از قید های تکرار ذیل در جمله ای وجود داشته باشد فعل آن جمله زمان حال ساده است.
Always- often- usually-never- sometimes- …

ج- اگر جمله ای بیان کننده حقیقت یا عادتی باشد زمان حال ساده است.
- The earth moves round the sun.
طرز ساختن زمان حال ساده:
حال ساده تمام افعال مصدر بدون to می باشد (بغیر از افعال معین) و فقط در سوم شخص مفرد حرف s به فعل اضافه می شود و افعالی که به , sh, x, o, ss, ch, sh ختم شوند در سوم شخص مفرد es گرفته و افعالیکه به y ختم شوند، اگر قبل از y حرف بی صدا باشد ies گرفته و اگر قبل از y حرف با صدا باشد فقط به آخر آن حرف s افزوده می شود.


طرز منفی و سوالی کردن حال ساده
اگر جمله ای دارای فعل کمکی بود may, can و غیره، برای سوالی کردن جمله آنها را قبل از فاعل ذکر کرده و برای منفی کردن فقط not بعد از افعال کمکی آورده ولی اگر جمله فعل معین نداشت برای سوالی کردن زمان حال ساده کلمه do را قبل از فعل و برای سوم شخص مفرد کلمه does را قبل از فعل آورده و برای منفی کردن don't را قبل از فعل اصلی و doesn't را برای سوم شخص مفرد آورده و هر گاه doesn't و یا does در جمله به کار رود، در جمله همیشه s ویا es فعل اصلی حذف می شود.

I go I don't go Do I go?
  1. سوالی منفی

    he goeshe does not godoes he go?
    سوالی منفی


    مثال زیر را اول سوالی و سپس منفی سازید،

1-I like my natural science teach very much.

2-you can speek with your teacher.

2-حال استمراری


ادامه جمله +مفعول+ing +فعل+(am-is-are)+فاعل

زمان حال استمراری برای بیان انجام کاری که هنوز ادامه دارد بکار می رود.

طریقه شناختن:


اغلب با قید های ( at present)- (now)-at the moment))
و غیره همراه است و همیشه جملات بعد از کلمات آگاه کننده ،در ابتدای جمله بصورت حال استمراری نوشته می شوند،

کلمات آگاه کننده Lisen-be cerful- Look

Look! hassan is comingطرز ساختن حال استمراری:
حال استمراری هر فعل را با حال ساده فعل (to be) همراه با شکل (ing) هر فعل می سازند، I am going


طرز منفی و سوالی کردن حال استمراری :
برای منفی کردن کا فیست که بعد از افعال معین کلمه (not) را ذکر کرده و برای سوالی کردن (are-is-am)را به ابتدای جمله آورده، البته با افزودن (ing)به فعل اصلی تغیراتی در افعال حاصل می شود که عینا در بخش قواعد دیکته ذکر شده است.
مثال:جملات زیر را یکبار سوالی و سپس منفی کنید:

1-I am listening to the radio now.
2-mehri is coming from high school.
3-she is going to take her coat.
4-we are explaining the lasson for him.


3-زمان حال کامل (ماضی نقلی)
ادامه جمله+مفعول+ قسمت سوم فعل+(have- has)+فاعل

طریقه شناختن(سه طریق)
الف- اگر عملی در گذشته در وقت نا معلومی انجام شده باشد ماضی نقلی است یعنی اگرجمله ای قید زمان نداشته باشد ماضی نقلی است.
ب -اگر عملی درگذشته چند مرتبه تکرار شده باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است یعنی اگر درآخر جمله کلمه ی (times)(مرتبه ها) وجود داشته باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است و همچنین قیود(this year,twice- this week)

ج-اگر قبل اززمان گذشته دو حرف اضافه (since)و یا (for) بکاررفته باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است فرق (since) با(for)در این است که(since) به مبدا زمان اشاره می کند و (for)به طول زمان.

تذکر:
البته کلمات (already)-(just) و(yet) از علائم مشخصه ی ماضی نقلی هستند

طرز ساختن حال کامل:
ماضی نقلی یاحال کامل هرفعل را با زمان حال ساده فعل (have) و برای سوم شخص مفرد(has) به همراه اسم مفعول فعل مورد نظر می سازند،

I have visited.

طرز منفی وسوالی کردن حال کامل:
چون این زمان همیشه با افعال کمکی (have) و یا(has) برای سوم شخص مفرد همراه است لذا برای منفی کردن بعد از افعال کمکی کلمه ی (not) را گذاشته و برای سوالی کردن (have) ویا(has)را به جمله آورده می شود.

تذکر:
کلمه یsince به معنی از همیشه قبل از یک قید زمان در گذشته می آید در حالی که ever since در آخر جمله بعد از فعل بیان می گردد. همچنین اگر بعداز since جمله ای بصورت گذشته نوشته شود در این صورت since حرف ربط خواهد شد.

- She has worked in library since 1359.
- She saw his father in 1360 and has been happy ever since.


4- حال کامل استمراری:


ادامه جمله+مفعول+ ing +فعل+ been + Have/has +فاعل

این زمان نشان می دهد که کاری در گذشته در یک زمان معین یا نامعین شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد.
البته در افعالیکه در حالت سکون هستند بهتر است از زمان حال کامل استمراری استفاده شود تا زمان حال کامل.
افعالیکه در حالت سکون هستند مثل:

Stay, sit, rest, work, sleep, live, stand, wait, talk, learn, look, lie, listen, study.

طرز شناختن حال کامل استمراری:

شناختن این زمان مثل حال کامل می باشد با این فرق که ماضی نقلی در زمان حال کامل می شود ولی ماضی نقلی استمراری هنوز در زمان حال ادامه دارد که البته حروف اضافه و یا قیودی که برای ماضی نقلی بکار می رود برای ماضی استمراری هم صدق می کند
.

- He is lying on the floor now.حال استمراری
- He has been lying there for two hours.حال کامل استمراریطرز ساختن حال کامل استمراری:
این زمان را با ماضی نقلی فعل بودن (have/has been) بعلاوه ی شکل (ing) فعل اصلی می سازند.طرز منفی و سوالی کردن حال کامل استمراری:

در انگلیسی بریتانیایی عیناً مانند ماضی نقلی، سوالی و منفی می شود اما در دستور زبان انگلیسی آمریکایی، از فعل کمکی does برای سوالی کردن قبل از سوم شخص (she, He, It) و doesnot بعد از آن برای منفی کردن استفاده می شود. و در بقیه اشخاص (I, You, We, They) از فعل کمکی do قبل از فاعل، برای سوالی کردن و donot بعد از آن برای منفی کردن استفاده می شود.

5- گذشته ساده
ادامه جمله+مفعول+گذشته فعل+فاعل
نشان می دهد که کاری در گذشته بدون قید و شرط انجام گرفته که معمولاً در این جملات باید یک قید زمان که دلالت به گذشته کند وجود داشته باشد.

I went to the mosque last night.-

طرز ساختن گذشته ساده
اگر به آخر افعال با قاعده d و یا ed اضافه شود بصورت گذشته در می آید ولی افعال بی قاعده قسمت دوم آنها گذشته می باشد.
در زیر یک لیست تقریباً کامل ازافعال بی قاعده را می بینید.

افعال بی قاعده Irregular Verbs

طرز منفی و سوالی کردن گذشته ساده
برای منفی کردن جمله، اگر جمله دارای فعل کمکی بود، با آوردن آن به ابتدای جمله آن را سوالی می کنیم و با گذاردن کلمه not بعد از فعل کمکی آن را منفی می کنیم .
ولی اگر جمله دارای فعل کمکی نبود برای سوالی کردن didرا قبل از فاعل آورده و فعل جمله را به زمان حال تبدیل کرده وبرای منفی کردن did notرا بعد از فاعل می آوریم.


6- گذشته استمراری


مفعول+ادامه جمله+گذشته ساده +Ing +فعل++Was/were+ +فاعل

این زمان به ما نشان می دهد که کاری در موقع وقوع عمل دیگری در حال انجام بوده، پس می توان نتیجه گرفت که گذشته استمراری معمولاً به تنهایی به کار نمی رود و همیشه با یک گذشته ساده بیان می شود.

He saw us as we were coming down the hill.


طرز شناختن گذشته استمراری

در جملاتی که در آن گذشته استمراری بکار رفته است معمولاً یک زمان گذشته ساده همزمان با آن وجود دارد البته با کلمات ربطی مثل:just as- while- when- as

تذکر: بعضی افعال ممتد مثل: shine, rain, drive, live, بهتراست به صورت گذشته استمراری بیان شوند.

طرز ساختن گذشته استمراری

این زمان به کمک گذشته ساده فعل to be همراه با شکل ing فعل اصلی ساخته می شود.
I was working
طرز منفی سوالی کردن گذشته استمراری

برای سوالی کردن افعال کمکی was ویا wereرا در اول جمله آورده و برای منفی کردن کلمه notرا بعد از افعال کمکی was ویا wereآورده.


7- گذشته کامل (ماضی بعید)

فاعل+had+قسمت سوم فعل+ مفعول+...+گذشته ساده

ماضی بعید نشان می دهد که کاری در گذشته قبل از یک عمل گذشته دیگر انجام گرفته است.
ماضی بعید به تنهایی در جمله به کار نمی رود و همیشه آن را با یک گذشته ساده بیان می کنند.

طرز شناختن ماضی بعید

جملات در زمان ماضی بعید با یک گذشته ساده همراه اند همچنین با کلمات ربط by the time, as soon as, be for, after
بیان می شوند.
Hassan had left as soon as we came here.


طرز ساختن ماضی بعید

این زمان به کمک فعل کمکی had همراه با اسم مفعول فعل ماضی ساخته می شود.
I had gone.
She had gone.

طرز منفی سوالی کردن ماضی بعید

برای سوالی کردن فعل کمکی had را به ابتدای جمله می آوریم و برای منفی کردن کلمه not را بعد از فعل کمکی had قرار می دهیم.


8- گذشته کامل استمراری

فاعل ++been+hadفعل+ing+ادامه جمله

این زمان نشان می دهد که کاری در گذشته قبل از زمان گذشته دیگری شروع شده و تا آن زمان ادامه داشته است.


طرز شناختن گذشته کامل استمراری

عیناً مانند ماضی بعید است با این تفاوت که افعال در حالت استمراری می باشند و گاهی زمان انجام کار نیز ذکر می شود.
She had been teaching for a year before she went to Tehran.


طرز ساختن گذشته کامل استمراری

این زمان را به کمک ماضی بعید فعل بودن (had been) همراه با شکل ing(استمراری) هر فعلی ساخته می شود .
I had been working.
طرز منفی سوالی کردن گذشته کامل استمراری

عیناً مانند ماضی بعید منفی و سوالی می شود.9- زمان آینده
+فاعل Shall/will+ فعل to مصدر بدون + مفعول

این زمان نشان دهنده کاری است که در آینده انجام خواهد شد و بیشتر از تصمیمات و قولها سخن می گوید.
این زمان به کمک افعال shall و مصدر بدون toهر فعلی می سازند، البته shall برای اول شخص مفرد و جمع بکار برده می شود ولی امروزه برای تمام صیغه ها از will استفاده می کنند.

اگر قید زمان جمله ای مربوط به آینده باشد مثل next year, tomorrow فعل آن به زمان آینده خواهد بود.


طرز منفی سوالی کردن زمان آینده

برای سوالی کردن افعال کمکی shall و will را به ابتدای جمله آورده و برای منفی کردن کلمه ی not قبل از shall و will گذاشته می شود.


10- آینده استمراری
این زمان نشان می دهد که کاری در آینده در یک زمان تعیین شده در حال انجام خواهد بود، که معمولاً این زمان آینده استمراری با قید های:
At this time, tomorrow, next month, next week
و یا همراه با کلماتی مثل: if- wish همراه زمان حال ساده می آید.
طرز ساختن آینده استمراری
این زمان با آینده ساده فعل to be و شکل ing هر فعل ساخته می شود.
I will be going. -


منفی سوالی کردن آینده استمراری

با آوردن کلمه not بعد از فعل کمکی will منفی می شود و برای سوالی کردن فعل کمکی will را به ابتدای جمله می آوریم.


11- آینده کامل
این زمان نشان می دهد که کاری در زمان آینده قبل از زمان معینی خاتمه پیدا خواهد کرد.
معمولاً آینده کامل با قیدها و یا حروف ربط after- before- when- by همراه با زمان حال به کار می روند.
I will have done it before six o'clock.

طرز ساختن آینده کامل
این زمان به آینده ساده فعل have و اسم مفعول فعل اصلی می آید.
- I will have done.
- You will have seen.

شکل منفی سوالی
با کلمه not بعد از افعال کمکی shall و will منفی شده و اگر این دو فعل کمکی را به ابتدای جمله بیاوریم جمله سوالی می شود.
12- آینده کامل استمراری
این زمان نشان می دهد که کاری در آینده قبل از زمان تعیین شده شروع شده و تا بعد از آن زمان ادامه خواهد داشت.
- At 10 o'clock I will have been working for 5 hours.

طرز ساختن آینده کامل استمراری:
این زمان را با آینده کامل، فعل to be و شکل ing هر فعل ساخته می شود.

طرز منفی سوالی کردن آینده کامل استمراری:
با کلمه not بعد از افعال کمکی shall و will منفی شده و اگر دو فعل کمکی shall و یا will را به ابتدای جمله بیاوریم سوالی می شود.

تذکر:
علامت مشخصه این زمان در اینگلیسی این است که قبل از قید زمان آینده حرف اضافه by
و قبل از طول مدت انجام کار حرف اضافه for به کار می رود.


13. زمان آینده در گذشته

این زمان نشان می دهد که کاری در گذشته به صورت آینده بوده است، به این معنی که وقتی عملی را در گذشته به صورت آینده بوده است بخواهند در زمانم حال آن را ییان کنند آن را آینده در گذشته نامند که معمولاً ای زمان در نقل و قول غیر مستقیم به کار می رود.

طرز ساختن آینده در گذشته
عیناً مثل آینده است، با این فرق که به جای shall از should و به جای will از would استفاده می کنند.
مثال:
-I will go to Tehran tomorrow.آینده

He said that he would go to Tehran the next day. -آینده در گذشته
  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
buy cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 09:23 ق.ظ

This is nicely said! .
how much does a cialis cost costo in farmacia cialis cialis per paypa cialis per paypa we recommend cialis info interactions for cialis brand cialis generic viagra cialis levitra we like it safe cheap cialis order generic cialis online
Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:16 ب.ظ

Beneficial posts. Regards!
only best offers cialis use cialis tablets cialis 5 mg scheda tecnica cialis free trial cialis pills price each cialis wir preise cialis alternative cialis tadalafil online venta cialis en espaa cost of cialis per pill
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:12 ب.ظ

Thanks a lot! Wonderful stuff.
generic for cialis buy cialis online cialis reviews cialis for daily use female cialis no prescription cialis 100mg suppliers india cialis 100mg cost cialis 5 mg scheda tecnica cialis 20 mg cost deutschland cialis online
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:01 ق.ظ

Fantastic facts. Cheers!
cialis coupon cialis daily new zealand cialis 30 day sample cialis flussig cialis in sconto import cialis generic for cialis buying cialis in colombia cialis online cialis billig
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 05:49 ب.ظ

Seriously loads of terrific information.
cialis australia org cialis price thailand cialis 20 mg click here to buy cialis we choice cialis uk cialis cipla best buy cialis 20 mg non 5 mg cialis generici usa cialis online cialis kaufen wo
buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 06:34 ق.ظ

Terrific advice. Thank you!
we choice cialis pfizer india viagra vs cialis vs levitra cialis canada side effects for cialis venta cialis en espaa cialis daily dose generic look here cialis order on line cialis generika link for you cialis price cialis generico postepay
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 06:34 ب.ظ

Thanks a lot! I appreciate it.
click now cialis from canada wow cialis tadalafil 100mg tadalafil 10 mg how much does a cialis cost acheter du cialis a geneve miglior cialis generico buying cialis in colombia how to buy cialis online usa cialis 100 mg 30 tablet buy generic cialis
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 06:15 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
prix cialis once a da miglior cialis generico cialis ahumada cialis online napol cialis soft tabs for sale generic for cialis acheter du cialis a geneve tadalafil cialis generico milano cialis pills
buy cialis us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 06:03 ب.ظ

You explained it exceptionally well!
buy cialis online legal wow cialis 20 cialis cipla best buy tadalafil 5mg cialis great britain buying cialis in colombia cialis generico postepay prezzo cialis a buon mercato cialis super kamagra generic cialis pill online
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 05:48 ق.ظ

You actually revealed it really well!
cialis online viagra or cialis cialis 5 effetti collaterali tadalafil 20 mg 200 cialis coupon tesco price cialis only best offers 100mg cialis cialis preise schweiz generic for cialis cialis sicuro in linea
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:29 ب.ظ

Really a good deal of terrific facts.
cialis professional from usa tadalafil tablets cialis prices safe site to buy cialis online tadalafilo how to purchase cialis on line i recommend cialis generico cialis online generic cialis with dapoxetine tadalafil 5mg
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 05:25 ق.ظ

Truly a lot of amazing info.
cialis pills boards cialis dose 30mg sublingual cialis online buying cialis overnight generic cialis tadalafil venta de cialis canada cialis therapie viagra vs cialis acheter cialis kamagra cialis official site
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 06:08 ب.ظ

You actually said that superbly.
buying brand cialis online cialis wir preise price cialis best cost of cialis cvs overnight cialis tadalafil buy cialis sample pack cialis generika in deutschland kaufen wow cialis tadalafil 100mg cialis super acti when will generic cialis be available
buy cials online
جمعه 9 آذر 1397 06:23 ق.ظ

You actually suggested this wonderfully.
cialis kaufen bankberweisung cialis usa cost import cialis miglior cialis generico look here cialis cheap canada cialis prices cialis dosage amounts cialis 20 mg cut in half enter site 20 mg cialis cost cialis coupons printable
buy cialis online cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:06 ب.ظ

Truly lots of amazing knowledge.
cialis 5 mg buy cialis for daily use acheter du cialis a geneve buy name brand cialis on line cialis dosage amounts cialis price in bangalore acquistare cialis internet cialis cipla best buy deutschland cialis online how much does a cialis cost
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:24 ب.ظ

You said it perfectly.!
order a sample of cialis cialis flussig buy original cialis weblink price cialis buy generic cialis link for you cialis price walgreens price for cialis buying cialis overnight interactions for cialis cialis online napol
buy cials online
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:45 ق.ظ

You stated this very well.
we use it cialis online store viagra or cialis where cheapest cialis legalidad de comprar cialis cialis canada cialis canadian drugs generic cialis in vietnam cialis prezzo in linea basso cialis prices how do cialis pills work
buy cialis online safely
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:31 ق.ظ

You actually stated it perfectly!
buy cialis online cheapest 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis herbs cialis great britain we recommend cheapest cialis cialis bula cialis online cialis coupon cialis online nederland precios de cialis generico
Cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 01:05 ق.ظ

Thanks a lot! Lots of facts.

overnight cialis tadalafil cialis australian price get cheap cialis comprar cialis 10 espa241a online cialis tadalafil tablets generic cialis tadalafil order cialis from india cialis official site interactions for cialis
online pharmacies canada
یکشنبه 1 مهر 1397 04:39 ق.ظ

You said it adequately.!
online pharmacies india canada vagra best canadian mail order pharmacies rx from canada canadian discount pharmacies in ocala fl drugs for sale usa canada online pharmacies for men pharmacy onesource online canadian pharmacy canadian online pharmacies legitimate
viagravipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:24 ب.ظ

Regards, I value this!
only now cialis for sale in us we choice cialis uk cialis authentique suisse safe dosage for cialis viagra vs cialis cialis pills in singapore purchase once a day cialis cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg schweiz cialis 5 mg para diabeticos
Online viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:12 ب.ظ

Reliable material. Many thanks!
viagra online pharmacy usa buy now viagra viagra online prescription buy online viagra uk where can i buy real viagra online buyviagra order sildenafil online uk how to find viagra buy viagra next day delivery generic viagra uk online
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:01 ق.ظ

Cheers, Loads of material.

generic cialis pro rezeptfrei cialis apotheke cilas cialis preise schweiz usa cialis online comprar cialis 10 espa241a generic cialis 20mg uk cialis preise schweiz wow cialis 20 wow look it cialis mexico
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:25 ب.ظ

Beneficial knowledge. Regards!
generic cialis at the pharmacy cialis kaufen bankberweisung cialis wir preise buy cialis online nz cialis for sale south africa cialis lowest price how does cialis work buy cialis cialis e hiv cialis 5 mg scheda tecnica
viagra pills
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:54 ق.ظ

Many thanks! Terrific information!
where to buy viagra buy viagra online prescription buying viagra online safe sildenafil sildenafil buy herbal viagra viagra no presc buy viagra no prescription uk ordering viagra online buy viagra online buy tadalafil online
Online cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:33 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
order generic cialis online cialis generico in farmacia cialis online deutschland cialis wir preise cialis lowest price only now cialis 20 mg generic cialis levitra generic cialis 20mg uk precios de cialis generico sialis
Stone Janah
جمعه 8 تیر 1397 07:44 ب.ظ
Excellejt blog үou hɑve here.. It's difficult tto find
excellent writing ⅼike yoᥙrs these days.
I гeally aρpreciate people ⅼike yоu! Tɑke care!!
Josephus
یکشنبه 27 خرداد 1397 10:37 ق.ظ
Itѕ lіke you read my mind! Уou appeɑr toо know a lot about
tһis, lіke yߋu wrote the book in it or ѕomething.
I tһink tһat yⲟu cоuld do ԝith a few pics tⲟ drive tһe message home a bit, but
instead of that, this is fantastic blog. А greаt гead.
І will ⅾefinitely Ƅе bɑck.
Rolf
پنجشنبه 24 خرداد 1397 03:08 ق.ظ
Hi there it's me, I am ɑlso visiting this web site daily, thіѕ website is genuinely astidious and the visitors аre truly sharing nice
thouɡhts.
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:28 ق.ظ

Amazing knowledge. Cheers!
cialis qualitat generic for cialis cialis from canada generic cialis in vietnam cialis canada on line click now cialis from canada the best site cialis tablets buy cialis online legal prezzo di cialis in bulgaria we like it cialis price
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30